Bemutatkozás

Kik vagyunk? Hamarosan…

1. Beszélgessünk mordvinul!__________ 2. A Márk-evangélium részlete erza-mordvinul és magyarul

.

.

Egy nép    két (?) nyelv

.

A Mordvin Köztársaság zászlaja

.

Az Oroszországi Szövetség tagja, egyik jogi alanya a Mordvin Kun – Mordvin Köztársaság (Mordvinföld). Lakossága mintegy 830 ezer, s körülbelül ennek harmada erza vagy moksa. A mesterségesen ketté osztott mordvin nyelv két változatát, az erzát és moksát 432 ezer ember beszéli egész Oroszországban – 2:1 arányban. Tehát a mordvinoknál is nagy feladatot jelentenek a „határon túliak”.

Az erza és moksa szókészlet 80%-ban megegyezik, 3 komolyabb nyelvtani eltérés mutatkozik, és a moksa 5 jelhanggal (fonémával, illetve a moksa írás ennek megfelelően 5 betűvel gazdagabb az erzánál. A középkor folyamán az erzákra inkább hatott az orosz, míg a moksákra a tatár nyelv (törökségi). (Wikipédia) Népművészetük csodálatos kincs!

.

Klima László tanár úr földolgozása szerint 156 biztos és további 50, vitatott szófejtés bizonyítja nyelveink rokonságát. Továbbá a számos nyelvtani hasonlóság. Pusztay János tanár úr szerint korábban még szorosabban, tömbben élt egymás közelében a mordvin, az ugor és a szamojéd elődnyelv.

.

Kiejtési jelmagyarázat

Az alábbi átírás furcsának tűnik, de csupán 2, azaz két magánhangzót kell „megtanulnunk”, hogy az erza szöveget megközelítően áttegyük a magyar ábécére:  ȧ = palóc a;  ssz = s + sz;  ë = zárt e hang.

.

Beszélgessünk egy kicsit erzául!

Sumbrȧt! – Szervusz! Sumbrȧtȧdo! – Szervusztok!

Sumbrȧ csi! vagy Pȧro csi! – Jó napot!

Pȧro valszkë! – Jó reggelt! Pȧro csoksnë! – Jó estét!

Vȧsztomȧzonok! vagy Nyëjȧmȧzonok! – Viszontlátásra!

Kodȧ ërjȧt? – Hogy vagy? Szjukprjȧ, pȧrszjtyë!

Ëno. – Igen. Ȧvolj. – Nem.

Pȧro jȧrszȧmo. vagy Tȧnytyëjsztë jȧrszȧmsz! – Jó étvágyat!

.

Skȧszj topogyszj! – Itt a kedvező idő!

Szent Márk evangéliuma első fejezetének 9. és 14–15. verse erzául és magyarul

9 Nyëty csitynyëszte Iszusz szȧszj Galjiljëjȧny Nȧzȧrjët osszto di nȧvȧvtizjë prjȧnzo Ioȧnnony këgysztë Iordȧn ljëjszë.

Ez is történt. Azokban a napokban eljött Jézus a galileai Názáretből, alámeríttette magát Jánossal a Jordánban.

14 Ioȧnnony pëksztȧmodo mëjljë Iszusz szȧszj Galjiljëjȧsz di jovtnyëszj Pȧzony pëljgyë kënyȧrkszov kuljȧnyty.

János börtönbe vetése után Jézus Galileába ment vissza Júdeából, és közben hirdette Isten örömüzenetét.

15 Szon kortȧszj: Skȧszj topogyszj, Pȧzony inyȧzorokszcsiszj mȧlȧv pȧcskogyszj, – vëljȧvtodo pëzsëtynyëgyë di këmëgyë jëvȧngljijȧnytyëny.

mondván: „Itt a kedvező idő! Elérkezett Isten Országa! Tekintettel az örömüzenetre, változtassátok meg gondolkodásotokat és életeteket, és bízzátok rá magatokat Istenre!”

Az erza fordítás forrása: Mészáros Edit, Az erza-mordvin nyelv alapjai. 5758. o. Bibljijȧny jutȧvtomȧny inszjtitutoszj, 1995

.

Irodalom:

Feoktyisztov, Alexandr: A moksa-mordvin nyelv alapjai. Budapesti Finnugor Füzetek 9. Eötvös Loránd Tudományegyetem Finnugor Tanszéke és Numi-Tórem Finnugor Alapítvány, 1999    A világhálón:

http://mek.oszk.hu/10400/10472/10472.pdf

Keresztes László: Chrestomathia Morduinica. Tankönyvkiadó, 1990

Klima László: A magyar szókészlet elemei és az őstörténet. Hungarologische Beitrage-1. Jyväskylä, 1993. 73–84. A világhálón:

http://epa.oszk.hu/01300/01368/00005/pdf/1993_073-084.pdf

Mészáros Edit: Az erza-mordvin nyelv alapjai. Oktatási segédanyag. Budapesti Finnugor Füzetek 14. ELTE Finnugor Tanszéke és Numi-Tórem Finnugor Alapítvány, Budapest, 2000 A Márk-evangéliumrészlet: 57–58. oldal    A világhálón:

https://core.ac.uk/download/pdf/51306643.pdf

Mészáros Edit: Erza-mordvin nyelvkönyv kezdőknek és középhaladóknak. Marija Imajkina közreműködésével és anyagainak részbeni felhasználásával. JATE Press, Szeged, 1998    Köszönések: 14. o.

Jézus evangéliuma Márk tolmácsolásában. Görögből fordította és a jegyzeteket írta Gromon András. Elpídia Kiadó, Budapest, 2003

.

Összeállította: Szkíta

Hozzászólás ehhez a cikkhez: 1. Beszélgessünk mordvinul!__________ 2. A Márk-evangélium részlete erza-mordvinul és magyarul

(A mezők kitöltése kötelező. A villámlevélcím cím nem fog látszani a hozzászólás elküldése után.)