Bemutatkozás

Kik vagyunk? Hamarosan…

Magyar–észt nyelvrokonság. Bővített kiadás _______________________ Eesti–ungari keelesugulus. Täiendatud väljaanne

.

.

Az örökifjú észt nyelv és a 100 éves Észt Köztársaság tiszteletére!

Iginoore eesti keele ja 100-aastase Eesti Vabariigi auks!

.

.

Mészáros András

MAGYAR–ÉSZT NYELVROKONSÁG

EESTI–UNGARI KEELESUGULUS

Függelék. Az észt nyelv kiejtésének főbb szabályai

.

.

.

.

BÁRCZI GÉZA KIEJTÉSI ALAPÍTVÁNY, Bicske–Budapest, 2018

Bárczi Füzetëk XXII. A Bárczi Füzetëk sorozatában köznyelvi kiejtésünkhöz és nyelvi műveltségünkhöz kapcsolódó alkotásokat közlünk időről időre.

Tervezëtt kiadványaink: forrásművek, elméleti tanulmányok, gyakorlati és oktatási anyagok.

© Mészáros András, 2018 © Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány, 2018

Felelős kiadó: Buvári Márta ISSN 1785-9476 ISBN 978-963-87888-1-8

Az alapítvány jelképe Nagy Éva Ilona munkája.

A címlapot Mészáros Villő tervezte.

Hálásan köszönöm Molnár Zoltán könyvtárosnak (Finnugor Tanszék: ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet) sokszoros, figyelmes, szakértő segítségét.

.

Készült 2018-ban, az

Észt Köztársaság létrejöttének 100. évfordulója, ünnepe alkalmával.

2018. február 24.

.

Bereczki Gábor, az uráli nyelvtudomány kiemelkedő professzora, a mari (cseremisz) nyelv s más finnugor, törökségi nyelvek elsőrendű tudósa, az észt irodalom mesteri fordítója 90. éve született Békésen.

2018. március 24.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.

.

Tartalom

.

MAGYAR–ÉSZT NYELVROKONSÁG. BŐVEBB ÁTTEKINTÉS.…..…3

Bevezetés……..…………………………………………………………….…3

Együttes nyelvtani sajátosságok a magyarban-észtben. A jelhangtól a mondatig………………………………………………………………………7

Közös eredetű toldalékok a magyarban és az észtben………..……………9

Összesítés. A magyar s észt névszóesetek, -ragok, igenevek áttekintése…….16

Közös eredetű észt–magyar szavaink….……………………………….…..18

Függelék. Az észt nyelv kiejtésének főbb szabályai……………….…..…….22

Fölhasznált irodalom………………………………………………….……..24

.

.

MAGYAR–ÉSZT NYELVROKONSÁG

BŐVEBB ÁTTEKINTÉS

.

.

Szép szavú, hivő tanító édësanyám, Mészáros Árpádné Mohácsy Anna,

valamint zëngő szavú, dolgos-tudós tanár édësapám, Mészáros Árpád

                 emlékének ajánlom e dolgozatot. M. A.

.

.

Bevezetés

.

Soha, sehol nem láttam ilyen összefoglalót (sem szakirodalomban, sem a világhálón). A 2015 őszén összeállított 5-6 oldalas észt–magyar hasonlító vázlatomat immár háromszorosára, 15 oldalra bővítettem. Nem kívánok nyitott kapukat döngetni. Hogy miért fogtam bele? Azért, mert magam is nagyon kíváncsi voltam: Tényleg, mi a rokon az észtben s magyarban? Nos, bőven leltem közvetlen megfeleléseket – s jócskán közvetett megfeleléseket is. Kimondottan meglepett a közös eredetű toldalékok magas száma! Egyébként a képzőrendszerekben még több együttes elemet lehetett volna találni. Hangtörténeti fejezet nincsen e műben (hangrendszereink közös jellemzői és eltérései, hangmegfelelések, szabályos hangváltozások). Ez esetleg későbbi dolgozat tárgya lehet.

Hálásan köszönöm a több helyről kapott tanácsokat, javaslatokat: biztattak, egy kicsit dicsértek, de javítottak dolgozatom színvonalán.

Igazi, mély szeretettel köszönöm feleségemnek, Mészárosné Lázi Zsuzsannának megértését, türelmét, gondoskodását, hogy mindenkor biztosította és továbbra is nyújtja a szerető hátteret munkálataimhoz.

.

Kiragadva a közös eredetű anyagot. Főként történeti-összehasonlító nyelvtudományi munkákból, hála szorgos tudósainknak, szerkeszthettem egybe az alábbiakat. Egyszerűen írni ilyen bonyolult kérdésről, mint a nyelvrokonság? Igen, a lényeges tudományos eredményeket igyekeztem összegyűjteni. Kiragadva az adatokat az uráli-finnugor nyelvészeti összefüggésekből, bonyolult elemzésekből, csakis a magyar–észt közös eredetű (közvetlen vagy közvetett kapcsolódású) anyagra figyeltem. Ez az eljárás ugyan nem nyújt teljes képet, tudniillik az uráli nyelvek mintegy láncolatot, ágakat és csoportokat képeznek.

.

Alapnyelv. Az uráli-finnugor nyelvtudomány hagyományos alaptétele az uráli, finnugor alapnyelv egykori léte (az ugor alapnyelv: a magyar, manysi és hanti elődnyelve). A másik tényező a nyelvek térségi (areális) együttélése, szövetsége. A nyelvek hatnak egymásra: nyelvváltás (-vesztés); nyelvi elemek átvétele, alá- és rárétegződése, beszűrődése. A változás, fejlődés nem mindig egyenesvonalú vagy fokozatos. Pusztay János professzor szerint nyelvünk korai kapcsolatban állt a szamojéddal, illetve az ősi szibériai nyelvekkel: a magyar a keleti nyelvtömbben foglalt helyet. Az alapnyelv fölfogható közvetítőnyelvként is. Velős tétele: „a magyar szibériai grammatikájú, finnugor szókincsű közép-európai nyelv”.

.

Nyelvrokonságunk. A magyarnak olyan közeli rokonnyelve nincs, melyet tolmács, tanulás nélkül megértünk. Előnynek vélem, hogy a magyar itt a Kárpát-medencében nem esett szét kisebb nyelvekre.

.

Vérségi rokonság. A nyelvrokonság nem feltétlenül azonos a vérségi (genetikai) rokonsággal. A németnek (germán ág) rokonnyelve a cigány nyelv (indoiráni ág, középind csoport), mindkettő indoeurópai – de németek és cigányok vérségileg (genetikailag) nem rokonok. Más: A magyar és szlovák nyelvű népesség vérségileg a lehető legközelebb áll egymáshoz (kölcsönös beolvadás), de nyelvileg külön vagyunk. Igaz, a szlovák nyelvet érte magyar hatás (szókincs; szlovák hangsúly az első szótagon). Mi is vettünk át szavakat. Tehát évezredek alatt egy-egy nép öröklési állománya, génjei alaposan megváltozhatnak: néprészek leszakadása, újabb és újabb külső csoportok csatlakozása és beolvadása révén.

.

Őshaza. Nagyon bizonytalan fogalom, mert az emberek mindig vándoroltak. Majdnem minden nép „bozgor”. Talán a baszk nép él legrégebben mai lakóhelyén. A indoeurópaiak őshazája a mai napig nincsen tisztázva, ázsiai, kelet-európai-síksági stb. elméletek versengenek. Igazi bevándorlók voltak a latinok, a különféle görög törzsek is. Az egykori nyugati, déli szláv népcsoportoknak a szétköltöz(tet)ése (a bolgár-szlávokat kivéve) feltehető avar „besegítéssel” a 6. században indult el; őshazájuk a fehéroroszországi Baranovicsi (Baranowicze) vidéke, a Visztula-táj vagy a Kárpátok fölötti sáv lehetett. A germánok dán-délsvéd területekről szóródtak szét a Rajna, Duna völgyébe stb. A balti (porosz, litván, lett) őshaza a Nemunas (Nyoman) folyó környéke. A vlachok (romunok, románok) több száz éves vándorlása (legelőváltásos állattartás!) a montenegrói–szerb–albán–macedón–északgörög–bolgár hegyeknél zajlott, keletre vonulva, s csak 1200 előtt fordultak Bizánc helyett a Duna–Kárpátok felé. A törökségi nyelvek őshazája az Altaj hegységben volt. Onnan kijőve váltak szét nyelveik a 6–11. század között. A feltételezett, illetve tudományosan kikövetkeztetett uráli, finnugor, ugor, magyar őshazák terei: az Urál hegység környéke, a Volga–Káma vidéke (Baskírföld), Kelet-Európa térségei. Az észtek ősei a jéghatár fokozatos fölfelé szorulása után vándorolhattak észak felé, mai lakóhelyükre.

.

Nyelvek szétválása. A finn-permi nyelvközösség és az ugor ág kb. 5000 éve válhatott el egymástól, a magyar s manysi-hanti elődnyelv pedig 3000 éve. Irdatlan időtávolság!

.

Létszám. Kis létszámú nép is képes gyorsan növekedni, erősödni békeidőben. Árpád honfoglaló népe 40-50 (70?) ezer, az őket fogadó népesség mintegy 600 ezer lehetett. Ez a létszámarány éppenséggel súlyos érv lehet a kettős honfoglalásra – Makkay János kiváló elemzései szerint. Az írott források általában kerek és túlzó számot (20 000) adnak meg (a seregekre), a régészek rögzítette sírszámok viszont elég pontosan tükrözik a népmozgalmat.

.

Műveltségi elemeinkről. Rengeteg mindent tudunk már. A művelődési kapcsolatok, hatások minden nép életében szerteágazóak. Magyar műveltségünkben is léteznek belső keletkezésű vagy szerzett, illetve állandó vagy változó vagy cserélődő elemek. A szerzett elemeket térségi érintkezés vagy együttélés útján kaptuk, s magyar kincsekké alakítottuk őket. Lehetséges, hogy már eltűnt nép(ek)től származnak az „ismeretlen eredetűek”.

.

Hősének, világkép, hitvilág. B. Kovács István kutatásai szerint kétféle hatás érvényesül az általa gyűjtött magyar, gömöri hősmesékben (hősi epikában): erdei népeké (altaji törökök vagy burját mongolok) és pusztalakó lovasoké, nomádoké. Érdekes, Voigt Vilmos tagadja, hogy a magyar hősének fönnmaradhatott a 16-18. századig. De hiszen elemeiben még a 20. században is lehetett gyűjteni! Az észtek néphagyománya, Kalevipoeg-hagyománya visszautalhat az ősibb, nemzetségi-törzsi időkre. Hisz a finnek kalevalai hagyománya is visszamutat a vaskorba. Hát a magyaroké? Ne feledjük az Óperenciás-tengert, Üveg-hegyeket, égig érő fát, griffmadarat, szalma aratási díszt, ősi avar kori orvoslást stb.-t!

.

Népzene. A népdalgyűjtők alapos munkát végeztek és végeznek. A számtalan megmentett népdal alaposan bizonyítja: népdalkincsünk ősi dallamstílusa a különféle törökségi népek népdalaival áll rokonságban. A mari (cseremisz) népzene is törökségi hatást mutat. Finnugorosnak tekinthető a magyar regösének, a sirató, talán a gyerekdal.

.

Hány a rendszerváltás? László Gyula és Makkay János életműve nyomán úgy tűnik, hogy előmagyar, magyar őseink legalább négy „rendszerváltáson” mentek keresztül a 6–10. században. Azaz négyszer kellett alkalmazkodniuk az újabb hatalmi berendezkedéshez.

a) Tegyük fel, 567-568-ban az avar hatalom előmagyarokat is magával sodort a Kárpát-medencébe. 803-ig, az avar államalakulat megdöntéséig tartós avar (avarhun, várkony; törökségi) hatás érvényesült a részleges észak-alföldi szarmata-jász hatással együtt. Délnyugaton szlávokkal érintkeztek az előmagyarok (a szlávokat avarok hívták be észak felől).

b) 803 után a két hódtó, a frankok (nyugati) és bolgár-szlávok (délkeleti) hatásával számolhatunk.

c) 895-től Árpád türk népének uralma átszervezte és megerősítette az egész medencét.

d) Majd közismerten a 972-től uralkodó Géza fejedelem és az 1001. január 13. után megkoronázott Szent István nyomán a kereszténység és németség behatása alakította eleink műveltségét. Ilyen átalakulások után nem csoda, hogy a finnugoros műveltségből elsősorban a nyelv maradt fönn, hiszen az anyanyelv – minden változandósága ellenére – a leginkább ellen álló hosszú időkön át. Az egyéb műveltségi elemek kevésbé. S Petőfi szavaival: „Isten csodája, hogy még áll hazánk.”

.

Tévtanok. Senkinek az érzékenységét, jogos büszkeségét (vagy egyéni hitét?) nem kívánom megsérteni. De ne legyünk mindenevők! Mi az igaz, mi a hamis? Három példa:

1. Az etruszk nyelv „indoeurópai jellegű, hajlító nyelv” – Fehér Bence szíves közlése szerint. A kiváló tudós, sok-sok nyelvű költő-műfordító, maga is írt etruszk nyelvű (!) verset, amelynek részletkéjét itt olvashatjuk, címe Etruszk imádság…: „kwer rasnea… …muwals muwalsk mi tins aiskan trina / θun ank snenaθ iχ θun usil mi twa…” Ha ez magyarul van, akkor én megeszem a cipőmet!

2. A kopt (egyiptomi) nyelvet kiváló szakmunkákból tanulmányozhatjuk. Hiszen a görög betűkkel írott szövegekhez hozzá lehet férni (míg a hieroglifák nyilván kemény diót jelentenek). A kopt, egyiptomi nyelvnek semmi köze a magyarhoz.

3. „Megtalálták a hun szójegyzéket az iráni iszfaháni örmény kolostorban!” Kering a hír s a szójegyzék – mert a világháló is elbír mindent. Hiszen ott semmiféle kolostor nincsen…

.

Honnan ered? Mi a hiba? Hol a hiba? Tulajdonképpen arról van szó, hogy a magyar nyelv rokonságát az újkori nyelvtudomány kutatta ki a 18. századtól – egyre bővülő ismereti-bizonyító anyaggal. A 19. századig erről szó sem volt. A krónikákban az Árpádok mint honfoglalók és a magyar fejedelemség-királyság létrehozói szerepelnek. A hun hagyomány pedig csak mellékesen említtetik – mint az (567-568-tól itt élt-létezett) avar-avarhun-várkony-hun elnevezésű vezető réteg és államalakulat emléke. Árpádék pedig türk-magyarok – akár a türk-bolgárok a szláv-bolgárok esetében. Tehát az előmagyarok kb. 1450 éve érkeztek a Kárpát-medencébe, őslakók. Még egy ok: Szomszédaink olykor hajmeresztő, téves, valótlan állításokat hangoztatnak a saját és a magyar őstörténetről.

.

Tudatlanság és némi önkény. Nevetséges: Anonymus 3. fejezetéből évtizedekig-századokig nem tudták megfejteni „Őnedbelia” vezér nevét. Végül Balogh László kimondta: yunedubeliani = jenődbeli. S még utána sem veszik figyelembe? Vagy: Hogy meri leírni tanszékvezető tanár, hun-szakértő: Ópusztaszeren ment végbe a vérszerződés; meg: nyolc törzse volt a magyarságnak?! A vájt fülűek azt is tudják, hogy László Gyulát és a kettős honfoglalást mennyire félretolták – felsőbb parancsra. Ezt sem ismeri el a hivatalosság: Az avarokat és hunokat azonosítja a latin hősköltemény (Vita Waltharii manu fortis): az avar Attila (40-szer fordul elő), avar–frank háborúság és békekötés leírása, a Molnár Anna-ballada jelenete stb. támogatja az avar–magyar folytonosságot. S Anonymus semmibevétele?

.

Mi a megoldás? Itt az ideje a finnugor–törökségi béke „aláírásának”: szembenállás helyett hozzuk összhangba az ősi uráli nyelvi gyökérzetet a törökségi műveltségi hatásokkal és elemekkel. Történelmünk ótörökségi szálai (avarhun-„várkony”, onogur, kazár, türk) erős nyomokat hagytak műveltségünk szőttesében. Nem szabad tagadnunk: komolyan veendő az Attila-hagyomány avar szála (Ekkehard), a rovásírás blak-bulak eredete, Anonymus (P. dictus magister) és Kézai Simon munkássága, az avar koriak továbbélése, a szláv orrhangú mássalhangzók átvétel-időrendje, Árpád honfoglalóinak északi útvonala, gyors haladása, létszáma – ahogy e kérdésköröket Makkay János áttekinti Indul a magyar Attila földjére (2009) című kötetében (elérhető a világhálón is!) meg a Tractata Minuscula sorozatban (a kötetcímek elérhetők a világhálón). A kulcskorszak: az avar kor, az első bejövetel – s itt máris perdöntő a régészet. S remélem, elfogadhatjuk, hogy ilyen fontos ügyben egyéni vonzalom vagy rövid-hosszú távú pártérdek nem dönthet. A nyelvrokonság tudományos kérdés. Ne csináljunk már belőle politikai jelszavakat!

Egyébként ne szégyenkezzünk történelmi teljesítményünk miatt. Nem kicsik vagyunk, hanem ősi, nagy műveltség hordozói, s dolgozzunk tovább a jövőért. A nyelvtudomány, az őstörténet nem szépirodalom! Hogy csak nekiállok, és szakmányban írom a regényeket, elbeszéléseket… Tájékozódjunk hiteles forrásokból a könyvtárban és a világhálón egyaránt!

.

Magyarbarátság. Észtbarátság. A nyelvrokonság csak lehetőség arra, hogy a nyelvi szálak keltette baráti érzület segítsen helyes tartalommal megtölteni kapcsolatainkat. Bizony harcoltak egymás ellen germán nyelvű törzsek, országok, – illetve a délszlávok, nagy kegyetlenséggel, nem is olyan régen (pedig a szemben állók minden szavát és mondatát megérthették). Az európai jövő legyen szeretetteljes, keresztény, nemzeti. Ne titokban, a háttérben döntsenek sorsunkról, ki tudja miféle hatalmasok…

Vegyünk példát a kétféle jó hozzáállásról: A magyarbarát Paula Palmeos észt nyelvtudós (1911. november 18. – 1990. december 23.) kitartásával, szorgalmával, nyelvtanításával az elnyomatás gondterhes korszakban is szolgálta az észt–magyar kapcsolatokat. S kövessük az észtbarát Bán Aladár gimnáziumi tanárt (Várpalota, 1871. november 3. – 1960. szeptember 26.)! A Turáni Társaság alelnökeként, a Finn-Észt Intézet vezetőjeként, a Kalevipoeg fordítójaként kiemelkedő közéleti alakja volt a magyar–észt kapcsolatoknak, a finnugor kultúrkongresszusoknak és a finnugor–turáni együttműködésnek.

.

                                                                                Jõudu tööle! Jó munkát!

Bicske, 2018. télutó havának 21. napján                                                                           

                  Mészáros András

.

.

EGYÜTTES NYELVTANI SAJÁTOSSÁGOK

A MAGYARBAN-ÉSZTBEN

A jelhangtól a mondatig

.

Az észt és a magyar a finnugor fa két szélső ága, hisz nyelvelődeink kb. 5000 éve lehettek nagyon szoros kapcsolatban, illetve válhattak szét. Ezért egymás nyelvét nem értjük, mégis sok a közös vonásunk. Lássuk a lényegeseket!

.

Fontos nyelveink hangállománya, a jelhangok (fonémák) közötti kapcsolat. Az észt nyelvben is megvan, például a 74 ezer beszélővel rendelkező délészt võrui nyelvjárásban ma is él a magánhangzóösszecsengés (-harmónia) meg a hangrendi illeszkedés: faluból küläst (külast helyett); születnisündümä (sündima helyett). A magánhangzó-összecsengés kifejezés a szótő magánhangzóira utal; mély magánhangzók: falat(o-) – pala, magasak: íny(ë-) – ige(me). (Itt a teljes tövet a tővéghangzót a szótőhöz számítom!) Az illeszkedést szűkebben, inkább a kapcsolódó toldalékok magánhangzóira értem. Az észtben alig maradt meg az illeszkedés, lásd az előbbi délészt példát: születni – sündümä. Az irodalmi nyelvben az illeszkedés a belső közelítő esetnél (illativus) figyelhető meg, csupán kivételként: maa – maha (föld – le, a földre), pea – pähe (fej – fejbe, eszébe), suu – suhu (száj – szájba, szájra).

S ne felejtsük, fontos bizonyítékok a szabályos hangmegfelelések (-változások): k–h, m–b, nk–g, nd–d, p–f, d(t)–z; ë–i, ü–ö stb.

Szó elején nem szíveljük a mássalhangzó-torlódást: m. part – é. rand ( a strand szóból); m. iskola (a latin schola [szkola] szóból).

Ragasztani azt tudunk ám! A magyar és észt toldalékoló nyelv (olykor összeolvadó szóele-mekkel). Íme nevezetes magyar példa: megszentségteleníthetetlenségeskedéseitekért. Az észt is ragaszt, de nem halmoz úgy. Két képző elég gyakori: haszon – kasu; nyereség – kasum, nyereséges – kasumlik; használ– kasuta, használni – kasutada, használat – kasutamine.

Egyaránt gazdag a szóképzés a magyarban (100-nál több) és az észtben (közel 100 képző).

Szóösszetétel. Összefoglaló: fafej – puupea (fa-fej); világ maa|ilm (föld-időjárás, világ). Alárendelő: ős – esiisa (elő-apa); szemtanú– pealt|nägija (fölülről látó); létezésolemas|olu (levésben lét). Igekötős (összetett) ige: aláír – alla kirjutada. Érdekességként két hosszú összetett szó: elevantidetontidelontideluudeüdisedpirukad (elefántszellem-ormány-agyar-töltésű pirogok) kuulilennuteetunneliluuk (golyóröppálya-alagútnyílás) – dallamos észt szavak!

A főnévnek nincs neme magyarban-észtben. (Összetétel, illetve kis részben képző kifejezheti.)

Főnévi jelzős összetétel: fiúgyermek – poisslaps; bőregér (denevér)nahkkhiir (denevér).

Közös ősiségről árulkodik a páros testrész megnevezése egyes számmal, illetve a „fél” megnevezéssel: gyalog – jalgsi (lábon); (az észt pool jelentése: fél) pooljalg (mosdókagyló tartórésze) – félláb; poolkäsitsifélkézzel; poolsilm (csónak tattükörnyílása) – félszem. Ugyanígy ősrégi a kala püüdma – halászik; pohlale minema – áfonyázni megy (áfonyára) kifejezések egyes száma.

A magyarban és az észtben nincsen birtokló ige: nekem, neked, neki, nekünk, nektek, nekik van – mul, sul, temal, meil, teil, nendel on.

A magyarban az észttel rokon birtokos személyrag szerkezet nélkül is utal a birtokos számára, személyére: apám szeme. Az észtből a 16. században tűnt el a birtokos személyrag, a személyes névmás birtokos esetű alakja jelzi a birtokost: mu isa silmad.

A jelző előzi a jelzett szót: sovány vő – hubane väi; nő keze – naise käsi.

A birtokos jelző megelőzi a birtokot: fiú feje – poja pea.

A számnévi jelző után egyes szám áll: három fiú – kolm poega. (Észt főnév: részelő eset.)

A magyarban a nem kell egyeztetni a jelzett szóval, az észtben kell: új fazékban – uues padas. Viszont három esetnél elmarad az észtben a teljes egyeztetés (birtokos esethez társulnak; másodlagos fejleménynek tartják): jobb kézként – parema käena; jobb kézig – parema käeni; jobb kézzel – parema käega.

Régen a magyarban sem volt névelő. Újabban a beszélt észtben is előfordul: Üks naine ujus kaldast veidi kaugemale. See naine nägi, et,… – Egy nő a parttól egy kicsit távolabb úszott. A (az a) nő látta, hogy,…

Alanytalan mondat: m. esik, fagy, havazik – é. müristab (mennydörög), udutab (ködlik).

Az alany és állítmány egyeztetése számban és személyben (kivétel: m. van, vannak – é. on). (Ez más nyelvekre is érvényes.)

Névszói-igei állítmány: tanár vagyok, halász maradok; olin kalastaja (halász voltam), ole hea (légy szíves). (A jelenség más nyelvekben is előfordul. Hasonló, talán külön fejlődés.)

A ősi ragtalan tárgy: m. favágó, háztűznézőben, szájtátva; é. anna see siia! (add ide az!), maks süüakse (a máj megetetik vagy megétetik).

Névutós szerkezetek. Irányhármasság: alól-alatt-alá – alt-all-alla; felől-fölött-fölé – pealt-peal-peale; Példák: hónalj alól – kaenla alt; szem alatt – silma all; száj alá – suu alla; szívről (felől) – südame pealt; fej fölött – pea peal; májra (fölé) – maksan peale.

Gazdag az igenévrendszer a magyarban (különösen régen) és az észtben.

A műveltetés képzős igével történik: etetsöötma.

A testetlen mondattani kifejezőeszközök: A hangsúly a szó első szótagára esik, a mellékhangsúly a 3. szótagra. „Mintha magyarul/észtül beszélnének…” (Természetesen egy nyelv hangsúlyozása változhat az évezredek alatt.) Az észt hanglejtés is inkább ereszkedő.

A magyar, illetve észt szórend nem szabad, de saját szabályai szerint meglehetősen szabadon mozog.

Az ige-, névszó- stb. toldalékolás közös eredetű szóelemei igencsak nyomós bizonyítékok a nyelvhasonlításban. Nézzük csak meg a következő, részletezőbb fejezetet!

Közös eredetű szavaink száma. 141 nagyon biztos és 49 elfogadható szófejtés (egy kérdőjellel), továbbá 33 bizonytalan szófejtés (két kérdőjellel), azaz összesen 223 szófejtés szerepel hátrább, az észt–magyar szócsoportokban. Az Etimológiai szótár 674 szavunkat minősíti ősinek, alapnyelvinek (uráli, finnugor, ugor). Klima László fölmérő dolgozatában 660 magyar szófejtést vett figyelembe. Csúcs Sándornál ugyanez 700. Nem kevés ez, ha arra gondolunk, évezredek alatt a szókincs is „kopik”… ráadásul köztük vannak leggyakoribb, legfontosabb szavaink.

.

.

KÖZÖS EREDETŰ TOLDALÉKOK

A MAGYARBAN ÉS AZ ÉSZTBEN

.

Jelek és rövidítések: * = kikövetkeztetett ősi (uráli vagy finnugor vagy ugor) szóelem jele; Ø = semmi szóelem (idegenesen: zérus morféma); birt. = birtokos; E = egyes szám; é. = észt; fn = főnév; i = ige; ik = igekötő; in = igenév; ʔ = gégezárhang, véghehezet, „néma” k; m. = magyar; mn = melléknév; nn = csenget szó g előtti n orrhangja hosszan (nyelvészeti jele: ηη); nyelvj = nyelvjárási; rég = régi, régies; sz. = személy; szn = számnév; szr = személyrag; T = többes szám; V = valamilyen magánhangzó a toldalékban (a latin vocalis szóból).

.

.

Igék

.

.

Ige–ige képzők (2)

.

Ige–ige mozzanatos képző: -n

Az ősi *-n képzőből ered. M. példák: cseppen, pihen, roppan. É. példa: menekül – põgene-.

.

Ige–ige műveltető képző, illetve tárgyasító, valamilyenné tevő képző: -t, at/et, -tat/tet; -ít

Az ősi *-kt képzőből. Példák: itat – jootma, jooda-; etet – söötma, sööda-; vitet – veetma, veeda- (eltölt); elveszít – minetama, mineta-.

.

.

Névszó–ige képzők (2)

.

Névszó–ige képző: -z

Az ősi *-t képzőből ered. M. példák: kezez, övez, szemez, tépáz, vizez.

Az észtben megmaradt a –t és -d: fagyaszt – jäätu- (megfagy)-, tud – teadma.

.

Névszó–ige képző: -l

Az ősi *-l képzőből ered. M. öl (fn) – ölel és é. süli – sülelema, sülele-; m. kéz – kezel és é. käsi – käsitle- (foglalkozik). Továbbá: szól, metél, dobál; énekel – laula-, énekelget – laulele.

.

.

Igei jelek (6)

.

Kijelentő mód jele: Ø = semmi szóelem

Tehát közös, hogy a kijelentő módnak sem az észtben, sem a magyarban nincs jele.

.

Feltételes mód jele: -na/ne/ná/né

A magyar nyelvi na/ne// módjel megfelelője, a lehetőségi mód jele a régi észtben (a 17. századig) általános volt: valószínűleg ő van – olneb, valószínűleg megkapják – saanevad. A délészt szetu nyelvjárásban ma is előfordul: Talán látszik, tán hallatszik… – Nägünesse, kuulussõ… (Finn példa lehetőségi módra: finn elä- – magyar él; elänen – talán élek stb.)

.

Felszólító mód jele: -j

Az ősi *-k jelből ered, amely már az ősmagyar korban az előtte álló mássalhangzó hatására alakult át (k > χ’ > γ >) –j-vé.

A régi finnségi nyelvekben, így a régi észtben is –k volt a felszólítómód jele (illetve a ʔ, azaz a néma k, gégezárhang: menj – mine(ʔ ) és menjetek – minge.

.

Jelen idő jele: Ø = semmi szóelem

.

Jövő idő jele: Ø = semmi szóelem (+ határozószó)

.

Múlt idő jele: -á/é

A két rokonnyelvben a magyar régies elbeszélő múlt jele és az észt egyszerű múlt jele felel meg egymásnak. Az észt példaszó a m. néz rokonszava: lát – näe-, näge-, näh-.

A magyar –á, –é időjel (régen –ei) és az észt i időjel a régi közös uráli *-j múltidőjelből ered:

nézém – nägin, nézéd – nägid, nézé –nägi; nézénk – nägime, nézétek – nägite, nézék – nägid

Itt egyébként nemcsak a múlt idő jele, de az igei személyragok is ősiek, közös eredetűek.

.

.

Igeragozás (15)

.

Az ősi, finnugor személyes névmások egyes szám 1-2. személyben a következők lehettek: *mV (én), *tV (te), s hozzájuk kapcsolódott aztán ősi *-k többesjel. Mindezekből alakultak ki a magyar és észt személyes névmások: én – mina; te – sina (régen tina); mi – meie, me; ti – teie, te.

Harmadik személyben az ősi alakból – *sV (ő) – fejlődött ki a magyar ő (az s eltűnt) és ők.

Az észt 3. személyű névmás szintén kapcsolatban áll a magyarral: egyes számú é. tema, ta – m. – (tétova). Többes szám 3. személyben esetleg rokon az é. nemad (ők) – m. –nak/nek.

.

Jelen idő ragjai, alanyi ragozás

E/1. sz.: A m. –k rag az ősi *-k folyamatos mn-i igenév képző folytatása; kapcsolatban állhat az egykori észt –k (-ek) ige–névszó képzővel. Példa: adok < adó(g); az észt nyelvben is élt néma k, a gégezárhang: érzés tunne(ʔ ). (Már nincs meg az észt köznyelvi kiejtésben).

E/2. sz.: adsz; az -sz az *- múltidőjelből származik; teszel; az –l ige–névszóképzőből (m. ölel – é. sülele-).

E/3. sz.: ad – Ø; teszen, az –n az ősi *-na/nä igenév-képzőből ered. Észt annab (ad), teeb (tesz): a b ősi végződés (de nem azonos anyagú a magyar -n-nel). ez az észt 3. személyű igerag a *-pa/pä igenévképzőből ered (kapcsolatos a m. -va/ve határozói igenévvel; lásd ott!).

T/1. sz.: adunk – anname; személyes névmási eredetű ragok (m. mi – é. me) + -k többesjel. (A Halotti Beszédben: vogymuk!)

T/2. sz.: adtok – annate; személyes névmási eredetű ragok (ti – te) + -k többesjel. (Az észt ragok régi, balti finn alakjai T/1. sz.-ben: *-k-me(k) és T/2. sz.-ben: *-k-te(k) voltak.)

T/3. sz.: adnak; –nak/nek < –n rag (E/3.) + –k többesjel. A -nak/nek n-je azonos az E/3. személy n-jével. Az é. annavad (adnak) ragját lásd m. –va/ve toldaléknál!

.

Jelen idő ragjai, tárgyas ragozás

E/1. sz.: adom – annan; személyes névmásból lett igeragok: én – mina.

adlak; –lak/lek rag : –l ige–névszóképző + –k rag (E/1. sz., igenévképzőből).

E/2. sz.: adod – annad; személyes névmásból lett igeragok: te – sina.

E/3. sz.: adja és teszi; személyes névmási eredetű ragok; őenese (ön-, magam).

T/1. sz.: adjuk; személyes névmási eredetű + –k többesjel; őenese.

T/2. sz.: adjátok, teszitek; személyes névmási eredetű rag + -k többesjel; őenese + ti te.

T. 3. sz.: adják, teszik; személyes névmási eredetű ragok + –k többesszám-jel; őenese.

.

.

Igenevek képzői (4)

.

Folyamatos melléknévi igenév: –ó/ő képző

Az ősi *k és *-p képzőkből ered, s kapcsolatban áll a régi észt –k ige–névszó képzővel.

Magyar példák: való(b), menő(g); észt párhuzam: érzés tunne(k) (egykori gégezárhang).

.

Befejezett melléknévi igenév: -t/tt képző

Az é. igenév d-je közös eredetű a m. melléknéviigenév-képző –t/tt-jével: adott andnud.

.

Főnévi igenév: -ni képző

Az –n, az első alkotóelem az *n ősi képzőből származik, s előfordul észt toldalékban is:

adott (melléknévi igenév) – andnud (melléknévi igenév) Az észt szóalak n-je tehát közös eredetű a m. ni főnéviigenév-képző n-jével.

Az ősi *j vég-helyhatározói rag (hová?) a magyarban kettőshangzóvá, majd magánhangzóvá alakult. Aztán -i alakban lett főnéviigenév-képzőnk második alkotóeleme. (A vég-helyhatározói ragnál lásd az i-végű észt határozószavakat!)

.

Határozó igenév: -va/ve/ván/vén képző

Az ősi *-p igenévképző meg egy vég-helyhatározói magánhangzórag és az ősi *-n tartam-helyhatározó rag összekapcsolódása e toldalékunk.

Az észt folyamatos melléknévi igenév ugyanebből az ősi –p képzőből nyerte hangzóját. Úgyhogy a kétféle igenév azonos eredetű: m. élve, élvén – é. elav (= élő).

.

.

Névszók

.

.

Ige–névszó képzők (5)

.

Ige–névszó képző: -g

Az ősi *-ηk képzőt fedezhetjük föl következő szavainkban: csillag, harag, részeg, világ, virág. További, összetett toldalékban: fergeteg, rengeteg, zuhatag.

Észt példák: ivás – jooming; előadás (pl. egyetemi) – loeng; termelés, termék – toodang.

.

Ige–névszó képző: -k

Az ősi *-kk képző igéből is képez névszót: maradék, játék; hasadék, rejtek. (Vagy: –ék.)

Észt példák: ital – jook; (el)terjedés – levik; csapást, ütés – löök; indulás, (üzlet)menet – minek; étel – söök [származtató igék: iszik – joo-; terjed – levi-; üt, lő – löö-; megy – mine- (lähe-); eszik – söö-].

.

Ige–névszó képző: -l/ly

Az ősi *-l képző föllelhető magyar szavakban: fogoly (rab), fonal, fonál, kötél, lepel.

Észt példák: forrasztópáka – jootel; mérőeszköz – mõõtel.

.

Ige–névszó képző: -m

Az ősi *-m utódképzője igéből alkothat névszót is: födém, öröm, villám.

Észt példák: sarc, (termény)adóandam; veszteség – kadum; ötvözet – sulam [származtató igék: ad – anna-; eltűnik, meghal – kadu-; olvad – sula-].

.

Ige–névszó képző: -at/et

Az ősi *tV képzőből ered ez a képzőnk is: szűr – szüret.

Az észt 2. főnévi igenév képzője is az ősi toldalékból származik: adni – anda, élni – elada.

.

.

Névszó–névszó képzők (5)

.

Névszó–névszó képző: -d

Az ősi *-nt képzőből ered a m. –d, –di, –du kicsinyítő-becéző képző: Agárd, apród, Árpád, gyengéd, Mogyoród, szád (nyílás) (szá + –d).

A-d-nek felel meg az –nd hangkapcsolat a következő észt példaszavakban: gazdasszonyemand; gazda – isand.

.

Névszó–névszó sorszámnév-képző: -d

Az ősi *-mt képző d sorszámnévképzőként él a magyarban, –nd sorszámnévképzőként az észtben: harmadik – kolmanda, negyedik – neljanda-.

.

Névszó–névszó képző: -k

Az ősi *-kk képzőből lett a m., névszóból névszót képző k: ének, farok, fészek, torok.

Észt példák: előszoba – esik; ikrek – kaksikud (csak T); negyedrész – nelikko;

főnök, fővezér – pealik.

A -ka/ke, -kó/kő, -cska/cske névszó–névszó képzők szintén ezt az ősi -k képzőt tartalmazzák.

.

Névszó–névszó képző: -l/ly

Az ősi *-l képző a magyarban -l vagy –ly képzőként hozott létre új szavakat: fogoly (madárfaj), körtvély, nyúl, szely. Egy észt példa: folyékony, híg, lazavedel.

.

Névszó–névszó képzők: -s és -cs

Az ősi *-ć kicsinyítőképző –s és –cs képzővé alakult a magyarban: cicus, órás; kövecs, uracs. Továbbá az –ós, –csa, –csi, –cska stb. képző.

Észt példa: edzőrugó – tõmmits

.

.

Névszójelek (8 vagy 9)

.

Többesjelek: -i és -k

A m. -i többesjel valamikor *j volt. Az észtben a többes részelő esetnél és hét (!) névszóesetnél találkozunk a közös eredetű, a magyar -i birtoktöbbesítő jelnek megfelelő észt i-vel: fészek – pesa; fészkek, fészkeket, (sok) fészek – pesi (többes részelő eset).

A magyar –k többesjel az ősi *-k többesítő jelből vagy a *kk gyűjtőnévképzőből származik. A délészt szetu nyelvjárás gégezárhangként őrizte meg: adunkannameʔ. A köznyelvi észt termékeny képzője az -ik, gyűjtőnévi jelentéssel is: égeres – lepik, fenyves – kuusik.

.

Birtokos személyragok (Újabban a birtokos személyjel kifejezés is használtatik.)

Eredetileg az észtben is megvoltak az ősi, közös eredetű birtokos személyragok (ahogy a finnségi nyelvek többségében). Jelenleg a személyes névmások birtokos esetével fejezik ki a birtok hovatartozását. Ezek az észt személyes névmások köztudottan közös eredetűek a magyar személyes névmásokkal és igei személyragokkal, valamint birtokos személyragokkal is. Birtokos esetben töltik be birtokos szerepüket: Tehát :

kezem – mu käsi, kezedsu käsi kezünk – meie käsi, kezetekteie käsi

keze: m. személyes névmási eredetű kezük: csak a –k többesjel (tővéghangzóval)

Az észt 3. személyű névmások – melyek birtokosként szerepelnek – kapcsolatban állanak a magyarral: é. tema, ta – m. – (tétova). E/3. sz.: tema käsi – keze.

Többes számban esetleg rokon az é. nemad (ők) – m. –nak/nek. T/3. sz.: nende käsi – kezük.

A birtokos személyragok magyar–észt kapcsolatához régi magyar nyelvemlékünk is fontos bizonyíték : m. ősünk – é. meie isaisemük(üt) (a Halotti Beszédben).

.

A melléknév fokjele: –b, –bb

Az ősi *-mp kicsinyítő-nagyító képzőből származhat. A magyar -bb középfokjel és az észt -m középfokjel közös eredetű lehet: uuemújabb. Az észt jel a régi nyelvben -mb volt.

.

.

Névszóragok (14)

.

Alanyeset: Ø = semmi szóelem rag

Alanyesetben nincsen külön végződése sem a m., sem az é. főnévnek vagy melléknévnek.

.

Tárgyeset: -t rag, nagyon ritkán Ø = semmi szóelem rag

A magyart tárgyrag az ősi *-t tartam-helyhatározói ragból vagy 2. személyű birtokos személyragunkból vagy a t kezdetű mutató névmásból származhat: m. túl, tova – é. too (az).

(Egyébként a finn személyes névmásokban előfordul a –t tárgyrag: minut, sinut, hänet, meidät, teidät, heidät [engem, téged, őt, minket titeket, őket]. Továbbá: kit? – kenet? [kérdő névmás].)

Balázs János szerint mind a tárgy-, mind a tartam-helyhatározói eset (locativus) t-je egy ősi *-t szóelemre (morfémára) megy vissza, amelynek szerepét az ige határozza meg: Ha az ige a cselekvés célját jelöli, akkor tárgyrag lesz belőle, ha a cselekvés folyamatát, akkor helyjelölő. Mindezt Pusztay János professzornak a paleoszibériai nyelvek körében végzett kutatásai is alátámasztják.

A ragtalan, határozatlan tárgy ősi maradvány a magyar nyelvjárási, illetve régies kifejezésekben: „…Fehérvárra készülnek püspöklátni…” (püspököt látni helyett) (Kós Károly: Budai Nagy Antal. Dráma, 1936)

Észt példa ragtalan tárgyra a felszólító mód vonzata, illetve a többes szám alanyesete. Szó szerint: Edd az meg! – Söö see ära! Illetve, szó szerint: Odaadom a kések. – Annan väitsed.

(Lásd korábban az együttes sajátosságok között is!)

.

Részeshatározói eset: -nak/nek rag

Az ősi vég-helyhatározói (hová?) *-k rag a magyarban magánhangzóvá is átalakult, például az elő szóban (ik, hsz). A -nak/nek részeshatározói rag -k-ja őrzi. (A rag másik fele ősi névmási eredetű.)

A délészt szetu nyelvjárásban fellelhető gégezárhang (véghehezet, néma –k), a ʔ viszi tovább az ősi -k-t: oda – sinnäʔ. Továbbá az észt eredményhatározói eset ks ragjában is az folytatódik. Példák: apává – isaks, mennyé – miniaks; őszre – sügiseks, télre – talveks.

.

Vég-helyhatározói eset: á/é végződés (hová?)

Az ősi *-j vég-helyhatározói rag (hová?) a magyarban kettőshangzóvá, majd magánhangzóvá alakult, -á/é lett, s jó néhány határozószó és toldalék végén lelhetjük meg rejtett toldalékként: alá, felé, haza, messze, mögé, oda, -ba/be, -ra/re, bé (be), reá (rá). A m. –ig határeseti rag i-je szintén ebből az ősi ragból ered.

Ugyancsak ebből a -j-ből származtatják egyes észt határozószavak -i végződését: szét – lõhki, át – läbi.

.

Belső közelítő eset: -ba/be rag

Az ősi *-j vég-helyhatározói rag (hová?) a magyarban kettőshangzóvá, majd magán-hangzóvá alakult, -á/é lett, s jó néhány határozószó és toldalék végén lelhetjük meg rejtett toldalékként: például alá. A –ba/be rag végződése ugyanez a hangzó. (A rag másik fele az ősi *bele szóból ered.)

Ugyancsak ebből a -j-ből származtatják egyes észt határozószavak -i végződését: szét – lõhki, át – läbi.

.

Belüllevő eset: -ban/ben rag

A m. -ban/ben rag (régen: –belën; a bél ) csak részben, áttételesen közös eredetű az é. -s raggal, mindkettő helyhatározórag (belüllevő eset).

Ugyanis az észt -s a régi finnségi -sna/snä toldalék-alakból fejlődött ki. Ennek -na/nä eleme a magyar -n/on/ën/ön raggal együtt az ősi *-na rag folyománya. Példa: májbanmaksas, kézben – käes.

.

Belső távolító eset: -ból/ből rag

Az elhomályosult alakban fönnmaradt ősi, ugor kori *-l (külső távolító eset ragja) több szerepű: alól stb. A -ból/ből ragnak szintén alkotója. (A rag másik fele a *bele szóból ered.)

Az észt -le (külső közelítő eset), -l (közellevő eset), –lt (külső távolító eset) ragokban szerepel az -l, mely feltehetően a finnugor *la helynévképzőből eredhet, illetve kapcsolatban állhat a magyar -l-lel is.

.

Rajtalevő eset: -n/on/ën/ön rag

Az ősi, uráli *na rag (tartam-helyhatározói eset) a magyarban n/on/ën/ön, vagyis a rajtalevő eset ragja lett, továbbá -n/an/en módhatározórag. De régebben eredeti jelentéssel szerepelt, például: falun, városon. Ugyanez az észtben -na állapothatározó-rag, nagyon ritkán helyhatározórag. Példák: n, házon, kézen, övön, illetve vőként – väimehena, házként – koduna, kézként – käena, övként – vööna.

Sőt találunk időhatározó példát is: télen – talvena. Egy állapothatározói példa: öregen – vanhana.

.

Közellevő eset: -nál/nél rag

Az elhomályosult alakban fönnmaradt ősi, ugor kori *-l (külső távolító eset ragja) több szerepű: alól; végül; magyarul; elöl, hátul, hol. De a magyar közellevő eset -nál/l ragjának is alkotóeleme. A következő magyar ragoknak szintén alkotóeleme ez az -l: -ból/ből (belső távolító eset); -ról/ről (leemelő eset); -tól/től (külső távolító eset); -ull (szerepállapot-határozói eset); -val/vel (eszköz- és társhatározói eset).

Az észt -le (külső közelítő eset), -l (közellevő eset), –lt (külső távolító eset) ragokban szerepel az -l, mely feltehetően a finnugor *la helynévképzőből eredhet, illetve kapcsolatban állhat a magyar -l-lel is. Példák: fölé, -ra/repeale; övön – vööl, halon – kalal, nőnél – naisel; apátólisalt.

.

Külső távolító eset: -tól/től rag

A -tól/től összetett helyhatározórag szavunkból alakult ki: m. é. tüvi.

A –l/től rag záróhangjának eredete: Az elhomályosult alakban fönnmaradt ősi, ugor kori *-l (külső távolító eset ragja) több szerepű: alól stb.

Az észt -le (külső közelítő eset), -l (közellevő eset), –lt (külső távolító eset) ragokban szerepel az -l, mely feltehetően a finnugor *la helynévképzőből eredhet, illetve kapcsolatban állhat a magyar -l-lel is. Példák: fölé, -ra/repeale: övön – vööl, halon – kalal, nőnél – naisel; apátólisalt.

.

Tartam-helyhatározó eset: -t/tt rag (hol?)

Az ősi *-t, a tartam-helyhatározó ragja még él a Vácott, Pécsett, Győrött, Kolozsvárt alakokban és számos különféle határozószóban, névutóban: itt, ott; alatt, fölött, között, oldalt; hanyatt, hasmánt; bízvást, mihelyt, örömest. Közös példa: m. mosté. nüüd.

Az észtben az -lt helyhatározórag (külső távolító eset) is őrzi e –t-t: nőről – naise pealt; lehallgatás – pealtkuulamine, szemtanú – pealtnägija.

További észt példák a ti képzővel: időnként – ajuti; mindig – alati; igazából – õieti; éjszakánként – ööseti, öösiti; hátán, hátra – seliti; háttal – seljati eräti.

.

Mód- és állapothatározói eset: –n/an/en rag

Az ősi, uráli *na rag (tartam-helyhatározói eset) a magyarban -n/on/ën/ön rag (rajtalevő eset), továbbá -n/an/en módhatározórag lett. Régebben eredeti jelentéssel szerepelt, például: falun, városon. Ugyanez az észtben -na állapothatározó-rag, nagyon ritkán helyhatározórag. Példák: n, házon, kézen, övön, illetve vőként – väimehena, házként – koduna, kézként – käena, övként – vööna.

Sőt találunk időhatározó példákat is: télen – talvena, mai napon (ma) – tä päivä. Még egy állapothatározói példa: öregen – vanhana.

.

Határeset: -ig rag

Az ősi vég-helyhatározói (hová?) *-k rag a magyarban magánhangzóvá alakult át, például az elő szóban (ik, hsz). Továbbá az -ig határeseti rag -g-je is őrzi. A rag –i-je az ősi *-j vég-helyhatározói ragból ered.

A délészt szetu nyelvjárásban fellelhető gégezárhang (véghehezet, néma –k) jelzi az ősi -k-t: oda – sinnäʔ. Továbbá az észt eredményhatározói eset ks ragjában is az folytatódik. Példák: apává – isaks, mennyé – miniaks; őszre – sügiseks, télre – talveks.

.

Eredményhatározói eset: -vá/vé rag

Ez a ragunk is az ősi *j vég-helyhatározói ragból ered (lásd fentebb az -á/é végződést). S feltehetően a finnségi *-kse ragból származó észt ks eredményhatározói eset lekopott magánhangzója ugyanebből a –j-ből ered. Például: holnapra – homseks.

.

.

ÖSSZESÍTÉS. A magyar s észt névszóesetek, -ragok, igenevek áttekintése

.

Ha nincs megfelelője az illető nyelvben (mondjuk névutó fejezi ki), ez jelzi: ▬ Természetesen itt nem szerepelnek a névutók, elöljárószók (illetve a hangzónyúlások)! A táblázatban a vastagított toldalék vagy toldalékrész ősi, illetve közös eredetű. Egyébként a következő 3 esetből ered a legtöbb határozói eset: külső távolító eset – ablativus (honnan ?); tartam-helyhatározói eset – locativus (hol?); vég-helyhatározói eset – lativus (hová?).

.

Főesetek (Nyelvtani esetek)               magyar                               észt

.

alanyeset – nominativus                    Ø                                          Ø

tárgyeset – accusativus                     t és ritkán Ø           ritkán Ø,

birtokos eset – genitivus  Ø vagynak/nek + birt. szr   Ø; -te, -de (T)

részes(határozói) eset – dativus       nak/nek                               

.

Helyhatározói esetek

.

belső közelítő eset – illativus            -ba/be      -sse, Ø, -ha/he/hu, -de

belüllevő eset – inessivus                 -ban/ben                               s

belső távolító eset – elativus            -ból/l                                 -st

ráhelyező eset – sublativus              -ra/re                                    ▬

rajtalevő eset – superessivus           n/on/ën/ön                         

leemelő/eltávolító eset – delativus   -ról/ről                                 

külső közelítő eset – allativus          -hoz/hëz/höz                         –le

közellevő eset – adessivus               nál/nél                                –l

külső távolító eset – ablativus         tól/től                                  lt

tartam-helyhatározói eset – locativus (hol?)

                                                       t, –tt                                   ▬

.

Egyéb határozói esetek

.

mód- és állapothatározói eset – modalis-essivus

                                                        n/an/en) (mn-hez)               ▬

módhatározói eset – modalis-essivus (melléknévhez)

                                                         –lag/leg (mn-hez)                 ▬

módeset – formalis                           -képpen, -képp                      

szerepállapot-határozói eset – essivus-modalis

                                                        -ull                                    

állapothatározói eset – essivus-formalis

                                                         -ként                                   –na

eszköz- és társhatározói eset instrumentalis-comitativus

.                                                       -val/vel                                 -ga

társhatározói eset – sociativus         -stul/stül                                 ▬

ok- és célhatározói eset – causalis-finalis

                                                         -ért                                     

határeset – terminativus                   ig                                       -ni

eredményhatározói eset – translativus-factivus

                                                        -vá/vé                                  ks

ismétlődő időhatározói eset – distributivus-temporalis

                                                       -nta/nte                                 

osztóhatározói eset – distributivus

                                                       –nként                                    ▬

számhatározói eset – multiplicativus (szn-hez)

                                                       -szor/szër/ször                        ▬

időhatározói eset – temporalis        -kor                                         ▬

részelő eset – partitivus               ▬  |Ø, -t, d,-da; -d, sid, –i, -e, u (T)

hiányhatározói eset – abessivus       ▬                                        -ta

eszköz- és módhatározószerű eset – instructivus

                                                       ▬                                  i; -u (T)

rajtamozgó eset – prolativus            ▬                              tsi (nyelvj)

.

Az észt főnévi igenévi alakok – A vastagított toldalék, toldalékrész itt is ősi, közös eredetű.

1. főnévi igenév: elama, elamas, elamast, elamaks, elamata. 2. fn-i in: elada, elades.

.

.

KÖZÖS EREDETŰ

ÉSZT–MAGYAR SZAVAINK

.

141 nagyon biztos és 49 elfogadható szófejtés (egy kérdőjellel), továbbá 33 bizonytalan szófejtés (két kérdőjellel), azaz 223 szófejtés szerepel az alábbi alcsoportokban.

.

A magyar nyelv tőszavainak 10-15 %-a, kb. 700, finnugor eredetű. 100 leggyakrabban használt szavunkból 87 ide tartozik (Pusztay János idézi Csúcs Sándort). Klima László tanár úr 160 biztos és 39 vitatható (összesen 199 észt–magyar szómegfelelést számlált össze dolgozatában az általa figyelembe vett 660 magyar–uráli-finnugor-ugor szófejtésből. A számok különbsége abból adódik, hogy a szigorúbb szakmunkák ítéletét vettem figyelembe (például a nagy észt szófejtő szótárét), de bizonytalanabb szófejtésekből is merítettem. (Érdekes, hogy magyar–finn szóegyezésből összesen 263-at, magyar–manysiból összesen 379-et, magyar–hantiból összesen 348-at állapított meg a tanár úr.) Az egymáshoz közeli szószármazékokat (például a határozószavaknál) – kevés kivétellel – nem vettem külön szavaknak. Vegyük csak a m. al- és az é. ala (terület), all (alatt) stb. szavak származékait: mindkét nyelvben könnyedén összeszámoltam az 50-60 származékszót!

A helyes szófejtés, azaz szóeredeztetés (bonyolult tudományág!) fő követelményei: 1. a szavak hangalaki hasonlósága, illetve szabályos hangmegfeleléseik; 2. lehetőleg minél pontosabb jelentésbeli egyezésük vagy közelségük; 3. minél több rokonnyelvi és rendszerszerű előfordulásuk; 4. nyelvtörténeti beágyazottságuk, műveltségi hátterük (stb.).

A szófejtést segíti a nyelvtörténet, hiszen például száj főnveünk 600 évvel ezelőtt még csak szá volt. A j csak később ragadt hozzá a birtokos személyragból (szá – szája – száj), akárcsak a fej esetében (fő – feje – fej).

Elvileg a tudósok újabb rokon szófejtéseket is alkothatnak régi nyelvi, nyelvjárási, ismeretlen eredetű szavainkból – újabb adatok alapján. A szófejtések egy része akár meg is változhatik. Nagyobb tömegű új szóeredeztetés nemigen várható.

Az alcsoportokban a magyar ábécé szerint állanak az észt szavak. A vastagított szóalak a tulajdonképpeni rokonszó. Álló betűvel a szó jelentése, dőlt betűvel a nyelvtani vagy egyéb minősítés szerepel. Az igének a töve áll ott, így ragozhatjuk például az ela– – élni igét: ela- – elan (élek), elad, elab, elame, elate, elavad. A névszó további tövét (töveit) is megadom.

.

Rokonságnevek (7 = 5 + 0 + 2)

ema (anya) – emse, Emese

isa (apa) – ős

miniameny

naine, naise- – (??)

poeg, poja- – fiú, fi

veli, velje- (fiútestvér, fivér) – –val/vel (??)

väi

.

Névmások, határozószavak

(16 = 15 + 0 + 1)

esi– (számos szószármazék) – elő, elő-

enese– (maga) – ő, ön

et (hogy) – e-, ez; ide, itt, i- (sok szószármazék)

iga (minden, minden egyes) – e-, ez (stb.) (??)

kes, kelle – ki

kuidashogyan

kushol [ugyanebből a tőből: kui (ha, mint), kuid (de), kumb (melyik), kunagi (valamikor)]

meie, memi (személyes névmás)

mina, maén

mis, mille, mida – mi (kérdő névmás)

mööda (mentén, mellett) – meg, még, mögé

muumás

sina, sate

teie, teti

tema (ő) – (tova)

too (az) – túl, to(va)

.

Az emberi test (32 = 23 + 8 + 1)

ajuagy (?)

hubanesovány

ige, igeme – íny

ise (maga, önmaga) – íz, isz (nyelvj) ínybetegség, rák, szájpenész) (?)

jalg, jala, jalga (láb) – gyal-, gyalog

kaenal, kaenla – hón(alj) (?)

käsi, käe, kätt – kéz

keha (test) – kégy (kör), kegyelet (szivárvány) (?)

kirme (vékony réteg) – kér (nyelvj) (réteg, fal), agykér (agyhártya), haskér, kéreg (??)

kumm (boltív) – homlok

kupp, kupu, kuppu (daganat, dudor, göb)  hupolyag (hólyag, kelés) (?)

kusi, kuse, kust – húgy

küünar, küünra (hossz-mértékegység) könyök

leil. leili (gőz, huzat) – lélek

maks, maksa – máj

mälv, mälva (begy, mellehúsa) – mell (?)

nälv, nälva (nyelvj tajték, nyál, síkos) – nyelv (továbbá: nälpa-, nälba- – nyalogat, dézsmál, nälkjas – meztelen csiga) (?)

nõlg, nõle-nyál

õlg, õla (tárgyeset, birtokos eset: õla) – váll

pask, paska – fos

pea (számos további szószármazék) – fej,

pii (fésűfog) – fog (fn)

puna (pír) – fan, fon (nyelvj) (szeméremszőrzet)

sapp-, sapi – epe

silm, silma – szem

soon, soone (ér, ín) – ín

suuszáj

süda, südame – szív (főnév)

süli, süle – öl (főnév)

turi, turja (nyak, tarkó, nyakszirt) tarkó, tarja (nyelvj tar) (?)

üdivelő

veri, vere – vér

.

Számnevek (10 = 9 + 1 + 0)

esimene, esimese – első

kaks, kahe, kaht vagy kahte – két, kettő

kebja (fürge, könnyű) – kevés (?)

kolm, kolme – három

kuus, kuue, kuut – hat

neli, nelja – négy

sada, saja – száz

teine, teise (too = az) – második (más észtül: muu)

üks, ühe-, üht – egy

viis, viie, viit – öt

.

Élelem (6 = 5 + 1 + 0)

hapusavanyú (?)

leem, leeme, leent (leves, erőleves) – , leves

mesi, mee, mett (mesilane = méh) – méz

muna (tojás) – mony (tojás)

pala (darab, falat) – falat

võivaj

.

Természeti jelenségek, évszakok

(18 =13 + 3 + 2)

aas, aasa (rét) – aszó (száraz völgy) (?)

iga, ea (kor) – év

jääjég

jõgi, jõe, jõge (folyó) – (rég folyó)

koit, koidu – hajnal

komp, komba, kompa (darab) – hab

kuru (zug, szoros) – horhó (mélyút, vízmosta mélyedés)

kuu (égitest) – (nap), hold

lumi, lume, lund (hó) – lom (nyelvj latyak, zajló jég, rég dér a fák ágain) (?)

mets, metsa (erdő) – messze (??)

ööéj

pilv, pilve – felhő, felleg

soo (mocsár) – (??)

sügis, sügise, sügist – ősz (évszak)

talv (vagy tali), talve – tél

tõug, tõu, tõugu (nyári termés) – tavasz

valge (fehér, világos) – villám, világ (?)

vesi, vee, vett – víz

.

Növények, állatok

(26 = 15 + 7 + 4)

hiir, hiire – egér

humal, humala – komló (??)

kalahal (főnév)

kiisk, kiisa (halfajta) – kisz, küsz (halfajta) (??)

kusilane (nyelvj) (kusi tövéből) – hangya

küü (nyelvj lábatlan gyík) – kígyó (?)

lind, linnu, lindu (madár) – lúd (?)

nugis, nugise, nugist – nyuszt

õõs, õõne, õõnt (üreg, odú) – odú (?)

pääsu vagy pääsuke fecske

paju (fűz) – fagyal (?)

pesafészek

pohl, pohla (vörös áfonya) – bogyó (?)

pung, punga (rügy, bimbó) – bog (??)

puufa

püü (fajd) – fogoly

rebane, rebase (róka) – ravasz, róka (?)

säinas, säina – őn (halfajta)

sarv, sarve – szarv

siil, siili – sün, sül

sulg, sule, sulge – toll (??)

täitetű

tutkas, tutka (madár: pajzsos cankó) – tőgy

tüvi, tüve –

vaju (süllyed) – vejsze (halfogó eszköz) (?)

vares, varese – varjú

.

Anyagok, tárgyak (19 = 12 + 4 +3)

hang, hangu (szénavilla, vella) – ág (??)

kale vagy kalevõrk (vonóháló) – háló (?)

kivi

koda, koja, koda – ház

kolu (tölcsér alakú tartály malomban, pipán) halok (háromszög-bevágás fatörzsön) (?)

kurn, kurna (szűrő) – horony, horny- (bemélyedés)

kusal, kusali (méhraj befogására szolgáló kaptár) – hárs (??)

lõugas, lõuka, lõugast – lyuk (??)

lüsi, löe, lütt (kaszanyél) – nyél

nool, noole, noolt – nyíl

oraár (hegyes végű lyukasztó eszköz)

pada, paja, pada – fazék

peel, peele, peelt (létrarúd, vitorlarúd) fél (ajtófélfa), feleség (?)

sõlm, sõlme – csomó

tera (él, penge), teras (acél) – tőr

tüma (lágy, ingoványos, szurok) – enyv (?)

väits, väitsa (kés) – véső

vask, vase, vaske (vörösréz) – vas

vöööv

.

Ősi igék (63 = 34 + 17 + 12)

ela– – él

ime– – emik (szopik), emlő

joo– – iszik

kadu– (eltűnik, meghal) – hagy

kaeva– (ás) – hajít

kamar, kamara (disznóbőr) – hámlik (?)

kee– (fő, forr) – köved, köveszt (puhára fő/főz)

keera– (forgat, hajlít, csavar) – kerül (??)

kerja– (koldul) – kér

koole– (nyelvj) – hal (ige)

kulge– – halad

kulu– (elfogy, elkopik, eltelik) – hullik (?)

kummarda– (meghajol) – homorú (?)

kuule– – hall (?)

kütke (szarvasmarha béklyója) – köt

lakk, laka, lakka (szénapadlás) – lakik (??)

lee– (lesz, valószínűleg lesz) – lesz (az észt szó régi irodalmi és nyelvjárási tőfelélesztése az 1970-es években

loe-, luge- (olvas, számol) – olvas (?)

löö– (üt, lő, ver) –

lükka-, lüka– (lök, tol, hajt) – lök

minema, minnamenni (az észt ige ragozása: lähe-)

mõista– (ért, felfog) mutat (?)

mõse– (nyelvj) – mos

näe-, näge-, näh- (lát) – néz

neela– – nyel

nooli– – nyal

nügi- (lassan mozdítva tol) – nyű (ige) (?)

ol– (a létige töve) – vol– (van tőváltozata)

onvan (létige)

öögi-, ööki- – öklendezik (??)

pakata– – fakad (?)

pelga-, pelja- – fél (ige)

poe-, puge- (belopózik) – bújik (?)

põle– (ég; ige) – fagy (ige) (??)

poo-, puu- (felakaszt) – fog (ige) (?)

punu– – fon

pura (jégcsap, ilyen alakú dolog) – fúr

puserda– – facsar

rakenda– (alkalmaz) – rak (??)

rebi– (tép, szakít) – reped (??)

sälitis (régi köbmértékegység, 24 hordó) ellik (felül a ló vagy szamár hátára) (?)

sälk, sälgu, sälku (rovás, bemetszés) szel (??)

sea-, sead- (helyez, rendez, szerel) – sző

sora– – csorog (??)

söö-, süü-, sõi- eszik

sula– – olvad

suru– (nyom, szorít) – szúr

sünni-, sündi- – ellik (?)

taba– (talál, megfog) – tapad, tapaszt (??)

tapa-, tap- (öl) – tapod, tapsol (??)

tardu– (megmerevedik, -alvad, elzsibbad) tart (?)

tee-, tege-, teh- – tesz

tera (él, penge), teras, terase- (acél) – tőr (?)

too-, tuu-, tõi- (hoz) – tojik (??)

tore, toreda (nagyszerű, kiváló) – dorgál (?)

tule– (jön) – talál (?)

tungi- (behatol, benyomul) – dug (??)

tunne-, tund-, tun- (érez, tud, ismer) – tud

uju– – úszik

valgu– (ömlik, omlik) – válik (?)

vea-, veda- (vezet, húz, szállít) – vezet

vesta– (farag, vés, elmond elbeszél) – vés

vii– – visz

.

Egyéb szavak (26 = 10 + 8 + 8)

ala (terület) (sok szószármazékkal) – al-, alsó

arv, arvu (szám) – ár, áru

arvama (vél, számít) – ár, áru

aru (ész, megértés) – ár, áru

hääl, hääle, häält (hang) – ének (?)

hüva; hea (jó) – ig-, igen (?)

jõuk, jõugu, jõuku (csapat, csoport, banda) gyak-, gyakori, gyakran

kasva– (növekedik) – haszon (??)

kere (törzs, test) – körül

kisa (kiáltás, zaj) – küzd (?)

kisu-, kisku- – kísál (nyelvj felbosszant, veszekedik) (??)

koll, kolli (manó) – hagy-, hagymáz (rég tífusz) (?)

kond, -konna, -konda (gyűjtőnévképző) had

külg, külje, külge (oldal) – kül-, külső (??)

lape, lappe, lapet (kapu, disznó oldala) lapos (??)

muru– (murumüts = sávos sapka) mar (ige) (?)

nimi, nime – név

orb, orvu, orbu – árva (??)

osa (rész) – oszt, oszlik (?)

pikk, pika, pikka (hosszú, magas) – fel, föl

pisike, pisikese – pici (??)

sepp, sepa, seppa (kovács) – szép (ügyes) (?)

sõida-, sõit- (utazik) – zaj (?)

täis, täie, täit (tele, teljes, egész) – tele (??)

uus, uue, uut – új

viimane, viimase (utolsó) – vég (??)

.

Az itt következő szóegyezések egészen bizonytalanok, ezért kihagytam őket a fenti gyűjtésből. De egyes szerzők elfogadják eredeztetésüket – s e példák valamennyire jelzik a szófejtés alakulását, fejlődését is: jäse (tag) – íz (végtagrész); joosta (fut) – ívik; jää– (marad) – jön; kõrv (fül, fogantyú) – harap (száraz avar, avarégés); leia– (talál) – lel; lõika-, lõiga- – lék; luu (csont) – láb; pori (sár) – por; räpakas, räpaka- (hirtelen, sietős, türelmetlen) – repül; säär (lábszár) – szár; seen (gomba) – szén (tapló); soomus (pikkely) – csomó; vanu– (összegubancolódik, összenyomódik) – ványol; voodiágy.

.

Mesterségesen összeállított mondatok, lehet bővíteni!

Mu minia, mine koju! – Mu miniȧ, minë koju! – Mënyem, mënj haza!

Mu naise käes on kala. – Mu nȧjszë keësz on kȧlȧ. – A nőm (= feleségëm) kezében hal van.

Neljas muna on pesas. – Neljȧsz munȧ on pëszȧsz. – A negyedik tojás (mony) a fészëkben van.

.

.

Függelék

.

Az észt nyelv kiejtésének főbb szabályai

.

A magyar–észt kapcsolatokat négy és fél évtizedig alig, szőrmentén lehetett fönntartani (olykor csak arra hivatkozva, hogy „szovjet” kultúráról van szó). Az észt a magyaroknak nem valami csudabogár jelenség. Ne nevezzük „egzotikus” (´délszaki´, ´furcsa´, ´különös´) nyelvnek. Becsüljük meg az uráli nyelvcsalád finnugor ágának balti finn csoportjába tartozó rokon nyelvet – a fejlődő észt műveltséget s nemzeti teljesítményüket.

Milyen az észt nyelv? Füleljünk csak bele a rádió vagy tévé adásába: Távolról hallva mintha magyarul beszélnének. Közelebbről kellemesen hangzós, változatosan hullámzó, tagolt az észt beszéd. 100 magánhangzójára 117 mássalhangzó jut (finn: 96, olasz: 108, magyar és francia: 141, orosz: 150, német: 177). A beszéd finom árnyalatait persze tanulnia kell az érdeklődőnek: az õ hang szokatlan a kezdőknek. Az I., II. és III. hosszúságra meg a változatos névszóragozásra oda kell figyelni. Az észt nyelv a társadalmi élet és az oktatás minden területén teljes jogú.

.

Kedvcsináló rokon mondatunk: Neljas muna on pesas. (neljȧsz munȧ on pëszȧsz) – A negyedik mony (= tojás) a fészekben van. Az észt nyelv erősen egybecseng a tiszta ejtésű finnel – hellyel-közzel pontosan értik egymást (főleg az észtek a finneket).

Tótfalusi István Kiejtési szótárának 40 000 címszava között csupán 38 észtet találunk. Bizony soványkának, hogy ne mondjam illetlennek tűnik ez az 1 ezreléknyi arány. Hibás a szótárban a következő nevek felvétele: Otepää város (hibásan Otäpä), Põltsamaa város (Pöltsamaa), Põõsaspea félsziget (Pöösaspea), Erika Salumäe olimpiai bajnok (Salumä), Suure-Jaani város (Suuri-Jaani). Neeme Järvi észt karmester (nem finn). Viszont a Saimaa finnországi tórendszer Észtországhoz csatoltatik – a szótár által.

A kiejtés jelölése félrevezető: az õ nem „jerü”, hanem ö-szerű magánhangzó (nem ü !). Példa: Alajõe, hibásan: alajüe, helyesen: Ålȧjöë. Sőt: Rõngu, hibásan: ringu, helyesen: Röngu. A zárt ë-t egyáltalán nem jelöli Tótfalusi, a hosszú magánhangzókat kettőzéssel oldja meg, „szaporítja” a magyar ábécé bötűit. S ez bizony ellentétes a magyar helyesírás elveivel (amúgy is sokat küszködünk a „régies magyar betűk”-kel). Példák: Häädemeeste hibásan: heedemészte, helyesen: Hēdëmésztë; Sikemäe, hibásan: szikemee, helyesen: Szikëmeë; Sääre, hibásan: szeere, helyesen: Szērë.

.

Az észt ábécé betűi: a, b, (c), d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, (q), r, s, š, z, ž, t, u, v, (w), õ, ä, ö, ü, (x), (y).

.

Magánhangzók

A, a, jele: Å, ȧ. Könnyű kiejteni. A jól ismert nemzetközi vagy palóc a (ajakkerekítés nélküli). Például: Urmas (keresztnév) – Urmȧsz.

Ä, ä, jele: E, e. Az ä-t is könnyű kiejteni. Jóval nyíltabb, de körülbelül a magyar e. Ejthetjük úgy, mint a „vászprémi” e-t. Például: Pärt (a világhírű zeneszerző) – Pert.

E, e, jele: Ë, ë. Az e-t zárt ënek ejtjük, ahogy a magyarban az embër, ëgy, (ti) mëntëk, (ők) mëntek szavakban. Ajakréssel, elöl képzett, középső nyelvállású hang. Tulajdonképpen az ö helyén ejtjük, csak széthúzott szájjal. Például: Lembitu (vezér, észt szabadsághős) – Lëmbitu.

Õ õ, jele: Ö, ö. Ezt az észt hangot úgy ejtjük ki, mint az ö-t, csak széthúzott szájjal. Mintha zárt ë-t mondanánk, de hátul képezzük. Az sem baj, ha ö-nek ejtjük. Például: Tõnisson (volt államelnök) – Tönisszon.

A hosszú magánhangzókat kettőzéssel jelölik: aa = kb. Á, á; ää = hosszú e, jele: Ē, ē; ee = kb. É, é; ii = kb. Í, í; oo = kb. Ó, ó; öö = kb. Ő, ő; õõ = kb. Ő, ő; uu = kb. Ú, ú; üü = kb. Ű, ű.

Emelkedő kettőshangzók, a második magánhangzó a hosszabb: ea – ejtsd: ëà, ugyanígy tovább: oa; ae, oe, äe, öe; ao, eo, õo, äo; ai, ei, oi, ui, õi, äi, öi, üi; au, iu, õu. Eső kettőshangzók, az első magánhangzó a hosszabb: ae – ejtsd: aĕ, ugyanígy tovább: oe, äe; ao; ai, ei, oi, ui, õi, äi, öi, üi; au, iu, õu. Ezt a nyelvtanulóknak gyakorolniuk kell.

Egyébként mindegyik észt magánhangzónak 3 hosszúsága lehet. Rövid: a, hosszú: aa és igen hosszú: aa stb. A II. és III. hosszúság között nem tesz különbséget a helyesírás. Az észt nyelvet tanulóknak ezt külön meg kell tanulniuk.

.

Mássalhangzók

A b, d, g hangok kissé p-, t-, k-szerűen hangzanak, azok gyenge fokai.

A szóeleji h-t elhagyják, vagy csak nagyon gyengén ejtik. Tehát mondjunk gyenge h-t.

Az s-t egy kicsit hátrább képzik, s-esen ejtik, de nyugodtan mondhatjuk sz-nek.

A d, t, l, n és s mássalhangzók jésülnek (palatalisatio) az utánuk következő i vagy j hatására. Példák: Kersti Kaljulaid (Észtország elnöke) – kb. Kërszti Kȧljjulȧjt; Tallinn (főváros) – kb. Tȧljlinn; Mati Unt (író) – kb. Mȧtyi Unyt.

A mássalhangzóknál is lehetséges 3 hosszúság, például: b – p – pp, d – t –tt, g – k – kk, m – mm – mm stb. A II. és III. hosszúság különbségét a helyesírás nem  jelöli. Csak egy példa a II.  és III. hosszúságra:  linn (II.) – város, linna (II.) – várost, városnak a, linna (III.) – városba. A nyelvtanulók ezt külön gyakorolják.

.

Hangsúly: Az észtben az első szótagon nyugszik a főhangsúly, a harmadikon a mellék-hangsúly.

.

.

FÖLHASZNÁLT IRODALOM

.

A történeti-összehasonlító nyelvészet (TÖNY) irodalma hihetetlenül gazdag, rendkívül érdekes – nyilván bonyolult. Szinte tapintható a tudományág fejlődése és gazdagodása. A tudomány halad, például: Mi volt az uráli alapnyelv előtt? Mert akkor is léteztek nyelvek és hazák… Nos, igyekeztem az elérhető fontos és kevésbé fontos munkákat áttekinteni – a teljesség igénye nélkül. Az irodalomjegyzék tartalmazza a bővebb kiejtési tanulmányra (Bárczi Füzetek XIX.) vonatkozó tételeket is.

.

A magyar szókészlet finnugor elemei I-III. Főszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly. Akadémiai Kiadó, 1967-1971-1978. Szómutató. Összeállította: A. Jászó Anna. Szerkesztő: K. Sal Éva. Akadémiai Kiadó, 1981

Arumäe, Heino: Észtország és Magyarország kapcsolatainak megteremtése az 1920-as évek elején. Mészáros András fordítása. Folia Estonica II. Válogatta és szerkesztette Bereczki Gáborné Mai Kiisk. Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Savariae [= Szombathely]. 71–76. o.

B. Kovács István: Világ vitézë. Magyar hősepika. 155–158. o: Summázat helyett. Gömör–Kishonti Múzeum Egyesület, Rimaszombat, 2016

Bachát László: Magyar nyelvtani műszótár. Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft., é. n.

Bassa Gizella: Eesti. Estonia. Észtország térképe. GiziMap. Budapest, 1993

Bereczki András: Az észt történelem kronológikus áttekintése. Laar, Mart – Vahtre, Lauri – Vahtre, Sulev – Valk, Heiki: Észtország története. Fordította Csire Márta és Tiina Rüütmaa. Folia Estonica VII. Savariae [Szombathely], 1999. 241–278. o.

Bereczki Gábor: A magyar nyelv finnugor alapjai. Universitas Könyvkiadó, Budapest, 1998

Bereczki Gábor: A török nyelvek hatása a magyarra. Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia 185., Helsinki, 1983. 59–72. o. Ugyanez: Ünnepi könyv Bereczki Gábor 70. születésnapja tiszteletére. Uralisztikai Tanulmányok 8. Válogatta Rédei Károly. ELTE Finnugor Tanszék, 1998. 207–216. o.

Bereczki Gábor: Bevezetés a balti finn nyelvészetbe. Universitas Könyvkiadó, Budapest, 2000

Bereczki Gábor: Tévtanok, rögeszmék a magyar őstörténet kutatásában. Finnugor Világ. XV. évfolyam, 1. szám (2010. március). 3–16. o.

Bereczki Urmas: Észtország. Útikönyv. Hibernia – Z-Press Kiadó. Adatok lezárva: 2006. szeptember 30.

Buvári Márta: Kiejtési szótár és útmutató 15 magánhangzóval. Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány, Budapest, 2001

Csúcs Sándor: Gondolatok az alternatív nyelvrokonításról. Honti László (Főszerkesztő): A nyelvrokonságról. Tinta Kiadó, 2010 65–73. o.

Csúcs Sándor: Könyvsarok. Az Uraali keelte sõnastik ismertetése és Mutatvány az uráli nyelvekből. Finnugor Világ, XVIII. évfolyam, 4. szám (2013. december). 36–37. o. és 43–45. o.

Csúcs Sándor: Miért finnugor nyelv a magyar? Finnugor Világ. XVIII. évfolyam, 3. szám (2013. szeptember). 14–24. o.

Davies, Helen – Csire Márta – Ilves, Marju: Kezdők észt nyelvkönyve. Holnap Kiadó. 2002

Domokos Péter (Szerkesztette): Finnugor Életrajzi Lexikon. Tankönyvkiadó, 1990

Eesti etümoloogiasõnaraamat. [Észt szófejtő szótár]. Gyűjtötték és szerkesztették: Iris Metsmägi, Meeli Sedrik, Sven-Erik Soosaar. Főszerkesztő: Iris Metsmägi. Szerzői jogok: a szerkesztők és az Eesti Keele Instituut [Észt Nyelv Intézete]. Eesti Keele Sihtasutus [Észt Nyelv Alapítványa], Tallinn, 2012. A világhálón: http://www.eki.ee/dict/ety/

Egey Emese: A két világháború közötti magyar–finn–észt kapcsolatok. Társasági, diplomáciai, katonai együttműködés. Specimina Fennica sorozat. Szerkesztő: Pusztay János. Tomus XV. 65–86. o.: Diplomáciai kapcsolatok. Nyugat-magyarországi Egyetem Uralisztikai Tanszéke, Szombathely, 2010

Ekkehard barát: Vita Waltharii manu fortisErős kezű Valter története. Fordította Tulok Magdolna és Makkay János. Harmadik, átdolgozott és javított kiadás. A fordítók kiadása. Tractata Minuscula 80, 2012 Továbbá: Ugyanez. Tractata Minuscula 15-16. 1999 Továbbá: Ugyanez. L’Harmattan Kiadó, 2010

Etimológiai szótár. Magyar szavak és toldalékok eredete. Főszerkesztő: Zaicz Gábor. A szócikkeket készítették: Tamási Ildikó (A–F), Dolovai Dorottya (G–J), Jankovicsné Tálas Anikó (K–R), Sipőcz Katalin (S–Zs), T. Somogyi Magda (toldalékok). Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2006

Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen. Band III. Register. Herausgeber Loránd Benkő. Redakteure Károly Gerstner und László Horváth. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1997

Fehér Bence: Főnixmadár. Orpheusz Könyvek. 2000. Etruszk nyelvű vers a 44. oldalon

Finnugor Világ folyóirat számai 1996-tól 2015-ig. Alapította 1996 decemberében Tóth Szilárd, s ugyanő főszerkesztő; 1999. márciustól főszerkesztő napjainkig Csúcs Sándor.

Folia Estonica (FEst.) sorozat 1–13. számú kötetei (a 10. kötet nem jelent meg). Szerkeszti Pusztay János. Savariae (Szombathely), 1992–2012

Kreutzwald, Friedrich Reinhold: Kalevipoeg. Észt nemzeti eposz. Bereczki Gábor és Kiisk Mai fordításának felhasználásával eredetiből fordította Árpás Károly. Hungarovox Kiadó, 2012

Gerstner Károly (főszerkesztő): Új magyar etimológiai szótár. Kézirat 2011-től. MTA Nyelvtudományi Intézete. A világhálón: http://nszt.nytud.hu/etimologia.html

Hajdú Péter: Az uráli nyelvészet alapkérdései. Harmadik kiadás. Tankönyvkiadó, 1991

Hajdú Péter: Bevezetés az uráli nyelvtudományba. A magyar nyelv finnugor alapjai. Tankönyvkiadó, 1966

Havas Ferenc: A magyar, a finn és az észt nyelv tipológiai összehasonlítása. Nyelvtudományi Értekezések 85. száma. Akadémiai, 1974

Jakó Géza: Észt–magyar–orosz nyelvkönyv. Valgus, Tallinn, 1973

Jakobson, Max: Veteen piirretty viiva. Havaintoja ja merkintöjä vuosilta 1953–1965. Otava, Helsinki, 1981. 92–98. o.: Suomi YK:ssa [Finnország az ENSZ-ben]

Kalevipoeg. Eesti rahva eepos. Kogunud ja ümber töötanud F. R. Kreutzwald. Eesti Raamat, Tallinn, 1975

Kalevipoeg. Észt hősének. A nyersfordítást készítette Bereczki Gábor. Fordította Rab Zsuzsa. Európa Könyvkiadó, 1985

Kalevipoeg. Észt nemzeti eposz. Fordította Bán Aladár. Európa Könyvkiadó, 1960

Kasik, Reet: Eesti keele sõnatuletus. Tartu Ülikooli Kirjastus, 1996

Kippasto, Anu – Nagy Judit: Észt nyelvkönyv. Bíbor Kiadó, Miskolc, 1995

Klima László: A magyar szókészlet finnugor elemei és az őstörténet. Hungarologische Beiträge-1. Jyväskylä, 1993. A 73–84 o. A világhálón: http://finnugor.elte.hu/index.php?q=szokeszlet

Laar, Mart – Vahtre, Lauri – Vahtre, Sulev – Valk, Heiki: Észtország története. Fordította Csire Márta és Tiina Rüütmaa. Folia Estonica VII. Savariae [Szombathely], 1999

Lakó György: A magyar mondatszerkezet finnugor sajátosságai. Az Uralisztikai Tanszék kiadványai. Pécsi Egyetem, Pécs, 1991

Lavotha Ödön: Észt nyelvkönyv. Tankönyvkiadó, 1960

Liivak, Sander: Ungari keele viieteistkümnenda vokaali sônastik (= A magyar nyelv tizenötödik magánhangzójának szótára.) [Bírálat Mészáros András szótáráról észt nyelven.] Keel ja Kirjandus [Tallinn], XLIII. 2000/6. 444–447. o.

Lutsar, Kristiina – Nurk, Anu – Pusztay János: Észt–magyar kisszótár. Savaria University Press, Szombathely, 2011

M. A. [Mészáros András]: Észt nyelv. Az észt szavak kiejtéséről nagyon röviden. Eesti sônade hääldamisest väga lühidalt.  Elérhető a világhálón, a kiejtes.hu honlapon: http:/kiejtes.hu/az-eszt-a-finn-a-lengyel-es-a-torok-kiejtesrol-diohejban/az-eszt-kiejtesrol-diohejban-eesti-haaldamisest-luhidalt

Magay Tamás: Idegen nevek kiejtési szótára. Akadémiai Kiadó, 1974 (Második kiadás: 1978; harmadik kiadás: 1986) [Pontosan jelöli a jelhangokat, a többi között az ë-t 25 európai nyelvben – finnugor, szláv, germán, latin nyelvek névanyagában.]

Magyarországi Észt Intézet (Eesti Instituut) honlapja: esztorszag.hu

Makkay János: A honfoglalás bolgár modellje. Dunai bolgárok és bolgár-szlávok a Kárpát-medencében. A szerző kiadása, Budapest, 2007

Makkay János: Kis Magyar Anonymus. Félresikerült tolmácsolások. A szerző kiadása, Budapest, 2011

Mészáros András: A magyar–finn nyelvrokonságról egyszerűen. Bárczi Füzetëk XXI. Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány, Bicske-Budapest, 2017

Mészáros András: A zárt ë egyetlen A/4-es oldalon Félreérthető szóalakok ëe-vel. Bárczi Füzetëk XVIII. Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány, Bicske–Budapest, 2015

Mészáros András: A zárt ë rendszere, szabályai és mércéje a magyar köznyelvben. Bárczi Füzetëk XX. Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány, Békés ּ Tarhos ּ Bicske ּ Budapest, 2017

Mészáros András: Az észt tulajdonnevek kiejtése. A magyar–észt nyelvrokonságról. Bárczi Füzetëk XIX. Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány, Bicske–Budapest, 2016

Mészáros András: Igényës (ë-ző) kiejtési kisszótár. Második, javított kiadás. Gondos BT. Bicske–Budapest, 1999

Mészáros András: Kapsarullide ülessoojendamisest ning eesti ja soome pärisnimede Ungaris hääldamisest (= A töltött káposzta felmelegítéséről, valamint az észt és finn tulajdonnevek magyarországi kiejtéséről). [Észt nyelvű válasz Sander Liivak Ungari keele… című bírálatára.] Keel ja Kirjandus [Tallinn], XLIV. 2001/3. 204. o.

Nurm, Ernst – Raiet, Erich – Kindlam, Magnus: Õigekeelsuse sõnaraamat. Eesti Riiklik Kirjastus. Tallinn, 1960. A jésítés részbeni ellenőrzéséhez

Pomozi Péter: Jó magyar-e a finnugor magyar? Magyar Nemzet. 2001. január 13. A világhálón: http://mno.hu/migr_1834/jo-magyare-a-finnugor-magyar-841118

Pusztay János: Az ugor–török háború után. Magvető, 1977. A sumer nyelvről: 31–58. o.

Pusztay János: Gyökereink. Nap Kiadó, 2011. 5–125. o.: A magyar nyelv előtörténete

Pusztay János: Johdanto [Bevezetés]. Specimina Fennica. Tomus IV. SUOMUNKAKONTUT. Suomalais–unkarilaisia kontrastivisia tutkimuksia [Finn–magyar összehasonlító kutatások]. Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Szombathely, 1993. 7–14. o. Valamint ugyanitt a szerzőtől: 47–61. o. Paikallissijat [Helyjelölő esetek]

Pusztay János: Könyv az észt nyelvről. Folia Estonica Tomus III. Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Savariae [Szombathely], 1994

Pusztay János: Szetu–magyar (Vabarna) szótár. Nap Kiadó, 2017

Pusztay János: Szetu nyelvtan. Nap Kiadó, 2017

Rätsep, Huno: Eesti keele ajalooline morfoloogia I. Teine, parandatud ja täiendatud trükk. Tartu Riiklik Ülikool, 1982; II. rész, 1979

Raun, Alo: Eesti keele etümoloogiline teatmik. Maarjamaa. Rooma – Toronto, 1982

Rédei Károly: A magyar alaktan uráli (finnugor) háttere. Magyar Nyelv, XCII/2., 1996, 129–138. Illetve ugyanez: Rédei Károly válogatott írásai. Uralisztikai Tanulmányok 12. Válogatta Honti László. ELTE BTK Finnugor Tanszék, 2002. 264–276. o.

Rédei Károly: Őstörténetünk kérdései. A nyelvészeti dilettantizmus kritikája. Magyar Őstörténeti Könyvtár 18. Második, bővített kiadás. Balassi Kiadó, 2003

Révay Valéria: Unkarin ja suomen sijajärjestelmästä [A finn és magyar helyhatározó-rendszerről]. Specimina Fennica. Tomus V. Colloquia Contrastiva. Tomus II. KAUKOVERTAILUJA. Unkarilais–suomalaisia kontrastivisia tutkimuksia [TÁVHASONLÍTÁSOK. Finn–magyar összehasonlító kutatások.] Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Szombathely, 1994. 115–126. o.

Salamon ÁgnesVaarala, Heidi: Merenneito vai märänneito? Unkarilaisen suomenoppijan /e/:stä ja /ä/:stä. Specimina Fennica (SpF) Tomus V. Kaukovertailuja. Unkarilais–suomalaisia kontrastiivisia tutkimuksia. Szombathely, 1994. 127–142. o.

Sinilind, Sirje = Talve, Juhan Kristjan: Malomkövek között. Följegyzések az észtországi szovjet nemzetiségi politikáról, 1940–1984. Fordította: Bélaffy M. András [= Mészáros András]. AB Független Kiadó, 1988 [Finn eredeti: Viro ja Venäjä. Havaintoja Neuvostoliiton kansallisuuspolitiikassa Virossa 1940–1984. 2. painos. Alea-Kirja. Helsinki, 1985]

Soome–eesti sõnaraamat. Szerzők: Kalju PihelArno PikamäePaul Alvre. Kirjastus Valgus. Tallinn, 1971

Till, Walter C.: Koptische Dialektgrammatik. Verlag C. H. Beck, München, 1961

Tolcsvai Nagy Gábor: Nyelvi fogalmak kisszótára. Korona Kiadó, 2000

Tótfalusi Isván: Kiejtési szótár. Idegen nevek, szavak, kifejezések és szólások helyes kiejtése. Szakértő: Vuics Tibor. Tinta Könyvkiadó, 2006 (A magyar nyelv kézikönyvei XI. Sorozatszerkesztő: Kiss Gábor) Az észt és finn tulajdonnevek kiejtésjelölése általában hibás.

Uralisztika. Szerkesztette Kozmács István és Sipőcz Katalin. További szerzők: Dolovai Dorottya, Körtvély Erika, Mészáros Edit, Szeverényi Sándor. Bölcsész Konzorcium, 2006 A világhálón: http://mek.oszk.hu/04800/04868/04868.pdf

Válogatott szakirodalom. Köznyelvi kiejtésünk és a középzárt ë. Szerkesztette Mészáros András. Bárczi Füzetëk II. Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány, 2005

Hozzászólás ehhez a cikkhez: Magyar–észt nyelvrokonság. Bővített kiadás _______________________ Eesti–ungari keelesugulus. Täiendatud väljaanne

(A mezők kitöltése kötelező. A villámlevélcím cím nem fog látszani a hozzászólás elküldése után.)